၁။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ကျေးဇူးတော်ကာလတွင် သခင်ယေရှုမှ ဖြန့်ပွားခဲ့သော သတင်းစကားမှာ နောင်တ တရားအတွက် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်ရမည်။

ကိုးကားရန် သမ္မာကျမ်းပိုဒ်များ- "နောင်တရကြလော့။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် တည်လုနီးပြီ" (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၁၇) "ဤခွက်ကား ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍ လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှါ သွန်းသော ငါ၏ အသွေးဖြစ်၏။" (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်…

2019-06-16 15:47:45

၁။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ကျေးဇူးတော်ကာလတွင် သခင်ယေရှုမှ ဖြန့်ပွားခဲ့သော သတင်းစကားမှာ နောင်တ တရားအတွက် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်ရမည်။

ကိုးကားရန် သမ္မာကျမ်းပိုဒ်များ- "နောင်တရကြလော့။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် တည်လုနီးပြီ" (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၁၇) "ဤခွက်ကား ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍ လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှါ သွန်းသော ငါ၏ အသွေးဖြစ်၏။" (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်…

2019-06-16 15:47:45