[03]မိမိ၏ အပြစ်နှင့်ပြည့်သော သဘာဝကို စွန့်ပစ်နိုင်ဖို့ရန်၊ သန့်စင်ခံရဖို့ရန်၊ ပြည့်ဝသော ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ရန် မည်သို့ အားထုတ်လိုက်စားရမည်နည်း။

နောက်သို့ ပိုမိုများပြားသော အထူးအကြောင်းအရာများ တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်