[01]ကယ်တင်ခံရသည်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ပြည့်ဝသော ကယ်တင်ခြင်း ရရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

နောက်သို့ ပိုမိုများပြားသော အထူးအကြောင်းအရာများ တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်