[04]သန့်စင်ခံရသူများနှင့် ပြည့်ဝသော ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူများအတွက် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်နှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ

နောက်သို့ ပိုမိုများပြားသော အထူးအကြောင်းအရာများ တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်