သမ္မာတရားကို ရှာဖွေနေသူများ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၇၀ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၇၀ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၄ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၄ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၇ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၇ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၂ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၂ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၂၆ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၂၆ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၇၂ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၇၂ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၇၁ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၇၁ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၈ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၈ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၄၇ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၄၇ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၂၇ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၂၇ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၇ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၇ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၅ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၅ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၃ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၃ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၆ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၆ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၄ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၄ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၃ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၃ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၄၉ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၄၉ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၁ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၁ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၅ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၅ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၄၃ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၄၃ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၀ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၀ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၇ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၇ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၄ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၄ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၂ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၂ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၈ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ -“အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” -ကောက်နုတ်ချက် ၁၁၈ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၀ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၀ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၇ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၇ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၀ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၀ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၆ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၆ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၄၆ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၄၆ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၆ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၆ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၇ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၇ “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၂“ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၂ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၀ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၆၀ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၉ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၉ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၅ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၅ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၄ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၄ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၁ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၁ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၅ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၅ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၈ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၈ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၀ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၅၀ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၃၅ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၃၅ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၁ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၁ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၈ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၈ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၈ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၈ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၄၈ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၄၈ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၃၉ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၃၉ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၃ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၁၀၃ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၁ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၁ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၉ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၉ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၄ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၄ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၇ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၇ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၆ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၆ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၉ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၉၉ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၃၂ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၃၂ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၃ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၃ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၄ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၄ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၅ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)” | ကောက်နုတ်ချက် ၈၅ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၃၄ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” | ကောက်နုတ်ချက် ၃၄ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် | “ဘုရားသခင်၏ အမှုအဆင့် သုံးဆင့်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်” | ကောက်နုတ်ချက် ၅ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် | “ဘုရားသခင်၏ အမှုအဆင့် သုံးဆင့်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်” | ကောက်နုတ်ချက် ၅ “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)”  ကောက်နုတ်ချက် ၃၈“ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” ကောက်နုတ်ချက် ၃၈ “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)”  ကောက်နုတ်ချက် ၃၁“ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” ကောက်နုတ်ချက် ၃၁ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် | “ဘုရားသခင့်အမှုတော်၏ ရူပါရုံ (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၄၀ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် | “ဘုရားသခင့်အမှုတော်၏ ရူပါရုံ (၃)” | ကောက်နုတ်ချက် ၄၀ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် | “ရွေးနှုတ်ခြင်းခေတ်၏အမှု နောက်ကွယ်မှ အဖြစ်မှန်” | ကောက်နုတ်ချက် ၁ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် | “ရွေးနှုတ်ခြင်းခေတ်၏အမှု နောက်ကွယ်မှ အဖြစ်မှန်” | ကောက်နုတ်ချက် ၁ “ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)”  ကောက်နုတ်ချက် ၃၃“ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)” ကောက်နုတ်ချက် ၃၃ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ  ကောက်နုတ်ချက် ၄ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ ကောက်နုတ်ချက် ၄ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | ကောက်နုတ်ချက် ၃ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | ကောက်နုတ်ချက် ၃ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ - ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဆီသို့ သွားရာလမ်းဖြစ်၏ (ကောက်နုတ်ချက်)ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ - ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဆီသို့ သွားရာလမ်းဖြစ်၏ (ကောက်နုတ်ချက်)

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | ကောက်နုတ်ချက် ၃

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ   165  

မိတ်ဆက်ခြင်း

လူများစွာတို့သည် သူတို့၏ အထူးတန်ဖိုး အထားဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ် နှုတ်ကပတ်တော်ထဲရှိ အကောင်းဆုံး ကျမ်းပိုဒ်များကို အလွတ်ကျက်ရန် သေချာစွာ ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်အထိ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို နေ့စဉ်ဖတ်ရန် ဆုပ်ကိုင်ထားကြသည်။ ထို့အပြင် နေရာအနှံ့ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဟောကြားကြသည်။ ကိုယ်တော့်တရားများဖြင့် အခြားသူများကို ပံ့ပိုး ထောက်ပံ့ကူညီကြသည်။ ယင်းသို့လုပ်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်အား သက်သေခံရန်၊ ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သက်သေခံရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ လမ်းအတိုင်း လိုက်လျှောက်ရန်ဟု ၎င်းတို့ထင်ကြသည်။ ယင်းသို့လုပ်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ ယင်းသို့လုပ်ခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ အသက်တာ အစစ်အမှန်ထဲသို့ ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ယူဆောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ၎င်းတို့ရရှိလိမ့်မည်၊ ကယ်တင်ခြင်းခံရမည်၊ ပြီးပြည့်စုံစေမည်ဟု ထင်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကို ၎င်းတို့ဟောကြားနေစဉ်မှာပင် လက်တွေ့၌ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မည်သည့်အခါမျှ မလိုက်နာကြ၊ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကိုက်ညီစေရန် ၎င်းတို့ကိုယ်ကို အားမထုတ်နိုင်ကြ။ သူတပါးတို့ကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားကာ ၎င်းတို့အပေါ် ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းတို့ ရရှိရန်၊ မိမိတို့ဘာသာ စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်ရန်၊ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျက်သရေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရန်နှင့် ခိုးယူရန် အတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သုံးကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဝေငှခြင်းကြောင့် တတ်နိုင်လာသည့် အခွင့်အလမ်းကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏အလုပ်နှင့် ကိုယ်တော်၏ ချီးကျူးခြင်းကို အချည်းနှီးပင် မျှော်လင့်ကြသည်။ နှစ်ပေါင်းမည်မျှကြာအောင် ကုန်ဆုံးသွားသည်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောကြားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဘုရားသခင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ဤလူများခံရခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်သည်သာမက၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သက်သေခံရန် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်းတို့လိုက်လျှောက်ရမည့် လမ်းကို ၎င်းတို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်သည်သာမက၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် အခြားသူများကို ပံ့ပိုးခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်းတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုပင် မထောက်ပံ့နိုင် မဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်သာမက၊ ဤအလုပ်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘုရားသခင်ကို ၎င်းတို့သိခြင်းငှာ မစွမ်းဆောင်နိုင်၊ ဘုရားသခင်အတွက် အစစ်အမှန် ကြည်ညိုလေးမြတ်ခြင်းတွင် မနိုးကြားနိုင် သည်သာမက၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဘုရားသခင်အပေါ် ၎င်းတို့၏ နားလည်မှုလွဲနေခြင်းများမှာ ပို၍ နက်ရှိုင်းလာခဲ့ပြီး ကိုယ်တော့်အပေါ် မယုံကြည်မှုမှာ ပိုမိုစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့ကာ ကိုယ်တော့်အကြောင်း ၎င်းတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများမှာ ပို၍ပင် အလွန်အမင်း ချဲ့ကားထားကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များအကြောင်း ၎င်းတို့၏ အယူအဆများဖြင့် ပံ့ပိုး လမ်းညွှန်ထားခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက် ပြီးပြည်စုံနေသကဲ့သို့၊ ၎င်းတို့ စွမ်းရည်များကို သက်သောင့်သက်သာ အသုံးချနေသကဲ့သို့၊ အသက်တာတွင် ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်၊ ၎င်းတို့၏တာဝန်တို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး သကဲ့သို့၊ မိမိတို့ဘဝသစ်ကို ရရှိအောင်နိုင်ပြီး ကယ်တင်ခြင်း ရပြီးသကဲ့သို့၊ အလွတ်ရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကို မိမိတို့လျှာမှ နှုတ်တရွရွ ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် အမှန်တရားကို ရရှိခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ထားခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းရန် လမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ခြင်းတို့ ဖြစ်နေသကဲ့သို့၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဟောကြားနေစဉ်အတွင်း ဘုရားသခင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ရသကဲ့သို့ ၎င်းတို့ပုံမှာ ပေါ်နေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မကြာခဏဆိုသလို ငိုပွဲများဆင်နွှဲသည်ထိ “စိတ်လှုပ်ရှား” ကြပြီး ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တွင် “ဘုရားသခင်” ကိုမကြာမကြာ ဦးဆောင်စေတတ်သည်။ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏ စိတ်အားထက်သန်သည့် စာနာမှုနှင့် ကြင်နာသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို အဆက်မပြတ် နားလည်သဘောပေါက်ထားသည့်ပုံ ပေါ်နေပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကိုယ်တော်၏ အနှစ်သာရကို သိရှိလာရန်၊ ကိုယ်တော်၏ တရားသော သဘောသဘာဝကို နားလည်လာရန်၊ ဘုရားသခင်၏ လူသားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်း နားလည်ထားကြသည်။ ဤအုတ်မြစ်ကို အခြေခံ၍ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ တည်ရှိမှုကို ပိုမိုခိုင်မာစွာ ယုံကြည်လာသည့် ပုံပေါ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ မြင့်မားသောအခြေအနေကို ပို၍ သိမြင်ပုံပေါ်ပြီး ကိုယ်တော်၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းနှင့် ထူးကဲသာလွန်မှုကို ပို၍နက်နက်နဲနဲ ခံစားရပုံပေါ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ သမန်ကာလျှံကာမျှ အသိပညာထဲ နစ်မြုပ်နေပြီး ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းများ ကြီးထွားလာပုံပေါ်သည်။ သူတို့၏ ဒုက္ခဆင်းရဲကို သည်းခံရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အားတင်းပေးပုံရသည်။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သော သူတို့၏ အသိပညာကို ပိုမိုနက်နဲစေပုံ ရပါသည်။ သူတို့မသိသည်မှာ ၎င်းတို့အမှန်တကယ် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို တွေ့ကြုံခံစားရချိန်အထိ ဘုရားသခင်အကြောင်း ၎င်းတို့၏ အသိပညာနှင့် ကိုယ်တော်အကြောင်း ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်တို့မှာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ချင်သော စိတ်ကူးများနှင့် ထင်ကြေးများမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှလာသော စမ်းသပ်ခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ၏ အောက်တွင် စမ်းသပ်မခံနိုင်ပါ။ သူတို့၏ ယုံကြည်သက်ဝင်မှုနှင့် အရေးပါမှုဆိုသည် တို့မှာ ဘုရားသခင်၏ စမ်းသပ်စုံစမ်းခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်းအောက်တွင် ဆုပ်ကိုင်မထားနိုင်ပါ။ သို့သော် သူတို့၏ ကြံ့ခိုင်မှုမှာ သဲပေါ်တွင်ဆောက်သော ရဲတိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး သူတို့ပြောသော ဘုရားသခင်၏အကြောင်း အသိပညာမှာလည်း ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးယဉ် အထင်တစ်ခုထက် မပိုပါ။ အကယ်စင်စစ် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌ အများကြီး ကြိုးပမ်းအားထုတ်ထားသည့် ဤလူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအစစ်အမှန် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ နာခံခြင်းအစစ်အမှန် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းအစစ်အမှန် ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်အကြောင်း အသိပညာ အစစ်အမှန် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း ဆိုသည်တို့ကို မည်သည့်အခါကမျှ သဘောပေါက်ခြင်း မရှိခဲ့ကြပေ။ သူတို့သည် သဘောတရား၊ စိတ်ကူးယဉ်မှု၊ အသိပညာ၊ လက်ဆောင်၊ ရိုးရာဓလေ့၊ အယူသီးခြင်းသာမက လူသားအချင်းချင်းစာနာသည့် လူ့ကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးတို့ကို ယူပြီး ယင်းတို့ကို ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်နောက် ထက်ကြပ်လိုက်ခြင်းတို့အတွက် “ရင်းနှီးငွေ” နှင့် “စစ်လက်နက်များ” အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်သည်သာမက ဘုရားသခင်အပေါ် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်နောက်သို့ ထက်ကြပ်လိုက်ခြင်းတို့၏ အခြေခံအုတ်မြစ် အဖြစ်သို့ ပြုလုပ်လိုက်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ဤရင်းနှီးငွေနှင့် လက်နက်အမျိုးမျိုးကို သူတို့ယူဆောင်၍ ဘုရားသခင်ကို သိနားလည်ခြင်း အတွက်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်စုံစမ်းခြင်း၊ အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့် စီရင်ချက်ချခြင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ မျက်လှည့် အဆောင်လက်ဖွဲ့အဖြစ် သုံးကြသည်။ အဆုံးတွင် ၎င်းတို့ ရှာမှီးထားသမျှသည် ဘာသာရေး ဂယက်အနက်နှင့် ခေတ်နောက်ကျနေသော အယူသီးမှုအောက်တို့တွင် နစ်မြုပ်နေသော ဘုရားသခင်အကြောင်း သုံးသပ်ချက်များထက် မပိုချေ။ ယင်းတို့သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော၊ သဘာဝမကျသော၊ နားလည်ရန်ခက်သော အရာများ ဖြစ်၍ ၎င်းတို့၏ ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း နည်းလမ်းမှာ အထက်အရပ်ရှိကောင်းကင်ဘုံ၊ သို့မဟုတ် ကောင်းကင်ပေါ်ရှိ အဘိုးအိုကိုသာ နားလည်သောသူများကဲ့သို့ ပုံစံခွက် တစ်မျိုးတည်းတွင် လောင်းထားသလို ရှိနေသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်း၊ ကိုယ်တော်၏ အနှစ်သာရ၊ ကိုယ်တော်၏ စိတ်သဘောထား၊ ကိုယ်တော်၏ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် ဖြစ်တည်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဘုရားသခင် အစစ်အမှန်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး နားလည် ရန်ပင် မသိသော အရာများဖြစ်ပြီး လုံးဝမဆီလျော်ဘဲ၊ ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခုကဲ့သို့ ခြားနားဝေးကွာနေပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော်၏ ထောက်မခြင်းနှင့် အားဖြည့်ခြင်းအောက်တွင် နေရသော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းလမ်းကို အကယ်စင်စစ် မလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပေ။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှန်မှာ ဘုရားသခင်ကို မည်သည့်အခါကမျှ သိကျွမ်းလာခြင်း၊ ကိုယ်တော်နှင့် စစ်မှန်သော ဆက်သွယ်မှု သို့မဟုတ် ဆက်ဆံရေးတို့ မရှိခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့အတွက် ဘုရားသခင်နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အပြန်အလှန် နားလည်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိဖို့ မဖြစ်နိုင်။ ဘုရားသခင်ကို စစ်မှန်စွာ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကိုယ်တော့်နောက် လိုက်လျှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ပြုလုပ်ဖို့ရန် နိုးကြားမှုမရှိကြ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သူတို့ အလေးဂရုထားသင့်သည်။ ဘုရားသခင်ကို သူတို့ အလေးဂရုထားသင့်သည်။ ဤရှုထောင့်အမြင်နှင့် သဘောထားတို့သည် သူတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို အချည်းနှီးဖြစ်စေပြီး ပျက်စီးကိန်းသို့ ဆိုက်စေသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း လမ်းသို့ ထာဝရပင် မလိုက်လျှောက်နိုင်ဘဲ ပျက်စီးကိန်းသို့ ဆိုက်စေသည်။ ၎င်းတို့ မျှော်မှန်းထားသော ပန်းတိုင်နှင့် ၎င်းတို့ သွားနေသည့် လမ်းကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ထာဝရ ရန်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သည့်အခါမျှ ထာဝရ ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေပါသည်။

“ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဆီသို့ သွားရာလမ်းဖြစ်၏” မှ

အပလီကေးရှင်းကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ

အံ့သြဖွယ်ဗီဒီယိုများသည် သင့်အား ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို နားလည်ရန်အတွက် လမ်းပြပေးသည်

အပလီကေးရှင်းကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ

အံ့သြဖွယ်ဗီဒီယိုများသည် သင့်အား ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို နားလည်ရန်အတွက် လမ်းပြပေးသည်

အခြားအခန်းဆက်များရှိ အသစ်ဆုံး ဗွီဒီယိုများ