သမ္မာကျမ်းစာကို ဘုရားသခင်ကမဟုတ်ဘဲ လူကစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။

၃။ သမ္မာကျမ်းစာကို ဘုရားသခင်ကမဟုတ်ဘဲ လူကစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။ ကိုးကားရန် သမ္မာကျမ်းပိုဒ်များ- "ကျမ်းစာအားဖြင့် ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုစေ…

2019-05-13 19:32:57

တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာကို မည်ကဲ့သို့ မှန်ကန်စွာ ချဉ်းကပ်ပြီး အသုံးပြုမည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ မူလတန်ဖိုးမှာ အဘယ်နည်း။

၆။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာကို မည်ကဲ့သို့ မှန်ကန်စွာ ချဉ်းကပ်ပြီး အသုံးပြုမည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ မူလတန်ဖိုးမှာ အဘယ်နည်း။ ကိုးကားရန် သမ္မာကျမ်းပိုဒ်များ- "ကျမ်းစ…

2019-05-15 23:29:14

သမ္မာကျမ်းစာကို ဘုရားသခင်ကမဟုတ်ဘဲ လူကစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။

၃။ သမ္မာကျမ်းစာကို ဘုရားသခင်ကမဟုတ်ဘဲ လူကစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။ ကိုးကားရန် သမ္မာကျမ်းပိုဒ်များ- "ကျမ်းစာအားဖြင့် ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုစေ…

2019-05-13 19:32:57

တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာကို မည်ကဲ့သို့ မှန်ကန်စွာ ချဉ်းကပ်ပြီး အသုံးပြုမည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ မူလတန်ဖိုးမှာ အဘယ်နည်း။

၆။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာကို မည်ကဲ့သို့ မှန်ကန်စွာ ချဉ်းကပ်ပြီး အသုံးပြုမည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ မူလတန်ဖိုးမှာ အဘယ်နည်း။ ကိုးကားရန် သမ္မာကျမ်းပိုဒ်များ- "ကျမ်းစ…

2019-05-15 23:29:14